Techat

สร้างให้งานสวยด้วย Aspect ratio อัตราส่วนภาพ

Aspect ratio หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า "อัตราส่วนภาพ"   ซึ่งจริงๆแล้วเจ้า Aspect ratio เนี่ยก็คือ อัตราส่วนของด้านกว้าง ต่อ ด้านสูงของจอภาพ (เพิ่มเติม&helli...