Mobile Photography

Project Rush โปรแกรมตัดต่อวีดีโอตัวใหม่จาก Adobe

เป็นเวลาเนินนานแล้วที่นักตัดต่อวีดีโอจะต้องใช้งานโปรแกรมเดิมอย่าง Premiere pro ซึ่งก็มีเครื่องมือให้ใช้งานมากมายและครบถ้วน แต่ด้วยความเยอะของเครื่องมือก็สร้างคว...