Photo Stock

เสกเงินใส่กระเป๋าแบบ Passive Income กับ Adobe Stock ขายภาพและกราฟิกออนไลน์ไปทั่วโลก

ถ้าพูดถึงเรื่อง Passive Income กับอาชีพกราฟิกดีไซน์ ช่างภาพ หรือ นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวมาก เพราะพวกเรามักจะทำงานกันเป็น Project เสร็จงาน...